Kurucular

Dudunaz ULUDAĞ
Kurucu

Tuba KALAN
Kurucu

Hakkımızda

Yaşadığımız çağın beklentileri ve gereksinimleri bir önceki çağdan büyük oranda farklılık göstermektedir. İş dünyası ve toplum artık farklı beceri ve yeterliliklere sahip bireyler talep etmektedir. Bu durum okulları da yakından ilgilendiren bir konudur. Gelecek nesillerin yetiştirildiği okullar bu görevi eğer tam ve anlamına uygun bir şekilde beceremezse toplumun geleceği de pek umut verici olmayacaktır. Dünyanın önde gelen fikir kuruluşlarından biri olan P21 [Partnership for 21st Century Skills / 21.Yüzyıl Becerileri Ortaklığı] tarafından eğitimin geleceğinin nasıl şekillendirilmesine ilişkin kavramsal bir çerçeve önerilmiştir. 21.Yüzyıl Becerileri [21YB] olarak isimlendirilen bu kavramsal çerçeve günümüz okullarının “En değerli bilgi nedir” sorusuna verecekleri kapsamlı ve ayrıntılı bir tanımdır. P21 tarafından öne sürülen bu beceriler şunlardır:

 1. Öğrenme ve yenilik becerileri (yaratıcılık, yenilik, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği),
 2. Bilgi, medya ve teknoloji becerileri (enformasyon okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı)
 3. Yaşam ve kariyer becerileri (esneklik, adapte olabilirlik, girişkenlik, kendini yönetme, sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik, sorumluluk, liderlik).

Okulumuz, bu becerilerin başlangıç noktası olarak okul öncesi eğitimi görmektedir. Dünya’da gittikçe yayılan ve gücü hissedilen yaygın görüş okul öncesi eğitimin çağın koşullarına hitap edecek şekilde düzenlenmesi ve yeniden inşasıdır. P21 tarafından ileri sürülen bu kavramsal çerçeve okul öncesinden yüksek öğretime kadar çocuklarımızın donanması gereken üstün nitelikler olarak dikkat çekmektedir. Çocukların gelişiminde 0-6 yaşa arası dönem emici zihin dönemidir. Bu dönemde çocuğa yapılan entelektüel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal yatırım karşılığını yedi buçuk kat olarak vermektedir. Biz okul olarak okul öncesi eğitimde bir reform yapmaya kararlıyız. Okul öncesi eğitimi sadece çocukların ebeveynleri işten gelene kadar güven içinde tutuldukları bir bakımevi olarak gören, onların bilişsel, sosyal, dil ve kültür açısından gelişimlerini ihmal eden, onları topraktan, bitkiden, yeşilden mahrum eden, kapalı mekânlarda boyama, çizgi film izleme gibi etkinliklerle onları pasifize eden bir anaokuluna karşıyız. Çocuğu bir bütün olarak gören, onun tüm gelişim alanlarına hitap eden ve onu çok yönlü geliştirecek bir eğitim vizyonu ile 21.yüzyılın çocuklarını yetiştirmek üzere yola çıkıyoruz. 1899 yılında Amerikalı filozof eğitimci John Dewey’in ifadesini kendimize rehber kabul ediyoruz:” En iyi anne baba çocuğu için istediği nitelikli eğitimi toplumun tüm bireyleri içinde istemelidir”.

hedef

Çocuklarımızın yaşamları boyunca kazanacakları ve onların öğrenmelerini zenginleştirecek hayat boyu öğrenme perspektifini kazandırmak, okul yaşamı için ihtiyaç duyacakları becerileri edindirmek, sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyerek kendi ayakları üzerinde durabilen aktif yurttaşlar yetiştirmektir.

Misyon

Misyonumuz, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel gelişimlerini destekleyen oyun tabanlı bir çevrede en yüksek güvenlik altında çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri zengin bir öğrenme ortamı sağlamaktır.

vizyon

Vizyonumuz, çocuklarımız için erken dönemde öğrenme açısından güçlü bir temel oluşturmaktır.

temel ilkelerimiz

Karınca Montessori Anaokulu [KMAO] olarak okulumuzun ve insan kaynaklarımızın aşağıda yazılı olan ilkeleri okul içi ve dışındaki tüm eğitim ve öğretim etkinliklerinde temel ilke olarak benimsediğimizi ve okulumuzdaki tüm faaliyetlerin planlanmasında ve uygulanmasında bu ilkeleri rehber edindiğimizi tüm öğrencilerimize ve velilerimize ilan ederiz.

 1. KMAO eğitim felsefesi olarak ilerlemeci eğitim felsefesini benimsemiş, Montessori Pedagojisinin ilkelerini öğretim sürecinde uygulayan bir anaokuludur.
 2. Okulun eğitim felsefesi olan ilerlemeci anlayışa göre okul içindeki tüm etkinliklerde öğrenci merkezli, demokratik tavır ve tutum esastır. Tüm öğretim etkinliklerinde öğrencinin aktif olması, öğrenme sürecinde merkez olması esas ve vazgeçilmez ilkedir.
 3. KMAO demokratik eğitim ilkelerine bağlıdır. Okuldaki tüm öğrenciler okulun birer parçası ve ana unsurudur. Okulun varlık nedeni öğrencilerdir. Tüm öğrencilerde küçük yaştan itibaren demokratik hayat ve tutumların geliştirilmesi esastır. John Dewey’in ifadesi ile okul demokratik hayatın küçük bir örneği olacaktır.
 4. Atatürk İlkeleri Türk toplumsal ve sosyal hayatının gelişim çizgisi içinde en önemli yeri tutmaktadır. KMAO olarak Atatürk İlkelerini tüm pedagojimizin temel çekirdeği yapmış bulunuyoruz. Okulumuz Atatürk İlkelerini çağdaş uygarlığın ve demokratik gelişim sürecinin temeli olarak kabul eder.
 5. Her çocuğun demokratik, adil, eşitlikçi öğrenme olanaklarına sahip olması gerektiğine inanırız. Bu inanç doğrultusunda her öğrencinin sosyal, bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sanatsal açıdan gelişimine kayıtsız şartsız inanırız.
 6. Okulumuzdaki her öğrenci bir bireydir. Her bireyin özel olduğuna ve uygun demokratik öğrenme fırsatları ile her bireyin kendisini en üst düzeyde geliştirebileceğine olan inancımız kesindir.
 7. KMAO gün geçtikçe betonlaşan ve yeşil alanların kaybolduğu bir çevrede çocuklarımızı yeşil ile, çamur ile tanıştırmak; hayvan sevgisini kazandırmak; şehir içinde bir çiftlik hayatı yaşatmak ve böylece onlarda ekolojik bir bilinç sağlamanın önemine inanır. Bununla ilgili tüm olanakları okul kullanır.
 8. KMAO çocuklarda eşitlik, demokratik bilinç, toplumsal adalet, dayanışma, işbirliği, şiddet karşıtlığı, yaratıcılık, toplumsal duyarlılık, ekolojik bilinç, dürüstlük, farkındalık, empati gibi değerleri en üst düzeyde gerçekleştirmenin 21.yüzyıl için hayati olduğuna inanır. Okuldaki tüm öğretmenler bu değerleri kazandırmak için gerekli çalışmaları yapar.
 9. Tüm KMAO öğretmenleri öğretim sürecinde –demokratik eğitimin bir şartı olarak-bireyselleştirilmiş öğretimi esas kabul eder. Tüm öğretim sürecinin planlanmasında farklılaştırılmış öğretim ilkeleri kullanılır ve öğretim bireyselleştirilir.
 10. KMAO öğrenme süreci coşku, sevinç, neşe ile eş anlamlıdır. Çocukların öğrenirken eğlenebileceğine ve eğlenirken öğrenebileceğine inanırız.
 11. Okuldaki tüm öğrencilerin lider bireyler olduğuna ve ulusumuzun geleceğinde liderlik yapacak kişiler olduğuna inanırız. Bu nedenle okul ve öğretmenler olarak öğrencilerimize bireysel inisiyatif vermenin ve liderlik becerilerini geliştirmenin ulusumuzun geleceği için kritik bir beceri olduğuna inanırız.
 12. Oyunun temel öğrenme yöntemi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle okulumuzdaki tüm öğrenme etkinliklerini oyun aracılığı ile öğretilmesi gerektiğine inanıyoruz.
 13. Öğretim sürecinde veri odaklı yönetime inanıyoruz. Her öğrencinin akademik ve sosyal gelişim süreci öğretmenler tarafından düzenli olarak takip edilir. Öğretim sürecine ilişkin kararlar elde edilen veriler doğrultusunda yapılır. Her öğretmen bu nedenden dolayı öğrenci gelişimini birebir takip eder.
 14. Okul hayata hazırlar yerine okul hayattır dediğimiz zaman, içinde yaratıcılık, değişim, inovasyon, hata, şüphe ve doğru olan pek çok şeyin okul ortamında kendine yer bulduğu görülür. Okulumuz hayatın kendisidir ve hayat okuldur düşüncesi tüm öğretmenlerimiz tarafından benimsenmiştir.
 15. Okulumuzun öğrencilerine kazandıracağı değerler ders konularından daha fazlasını içermeli; kendi ayakları üzerinde durabilme, sorumluluk alma, dayanışma, yardımseverlik, duygudaşlık, sevgi ve merhameti öğrencinin günlük hayatına aktarabilmesi için öğretmenler gerekli öğretimsel tedbirleri alırlar.
 16. Okulumuz, devamlı gelişmekte olan bir kurum olmalı ve kendi ilkelerine sadık kalmalıdır. Bir okulun gelişimi hiç bir zaman son bulamaz, çünkü devamlı değişmekte olan koşul ve gereksinimlere ayak uydurmak durumundadır. Bir okulun kalitesi yeni koşullara uygun cevaplar bulabilmek için ne yaptığına bağlıdır. Bunun için öğretmenler, yöneticiler, akademik danışmanlık ve veli işbirliğinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Öğretmenlerin okulun sürekli gelişiminde anahtar rol oynadığını ve bir okulun öğretmeni kadar güçlü olduğuna inanıyoruz. KMAO’da bunun için öğretmen eğitimleri süreklidir. Öğretmenler için sürekli profesyonel gelişim olanakları hazırlanır ve akademik danışmanlık ofisi tarafından bu profesyonel gelişim fırsatları yürütülür.
 17. Öğrencinin dinleyen öğretmenin ise anlatan olduğu geleneksel dinleme okulu pedagojisine karşıyız. Öğrenci üreten, yaratan ve yapan aktif özne konumundadır. Öğretmenlerin temel görevi öğrenme sürecinde öğrenciye yardımcı olmak, öğrenme ortamını hazırlamak ve etkin bir öğrenme süreci için gerekli olan etkinlikleri tasarlamaktır.
 18. Anlama becerilerinin geliştirilmesi için etkinlik temelli dil becerilerine ayrı bir önem veririz. Öğretmenler yaş gruplarına göre dünya çocuk edebiyatının en nadide eserlerini öğrencileri ile paylaşırlar. Böylece çocukların anlama ve dinleme becerilerinin gelişmesi sağlanır.
 19. Öğrencilerin öz düzenleme becerilerini geliştirmek amacıyla kişisel bakım becerilerini kendilerinin yapması, yapacakları işleri planlamaları ve plana bağlı kalarak problem çözmelerine uygun bir öğrenme ortamı sağlamanın önemine inanıyoruz.
 20. Öz düzenleme becerileri için öğrenciler sabah okula geldiklerinde kendilerine verilen görevleri yaparlar. Bu beceri onları için hayati derecede önemlidir. Bir çocuğun kendi ayakları üzerinde durmasının yegâne koşulu öz düzenleme becerileridir. Bunun kazanılabilmesi için öğrencilerin iş yapması, kendi kendilerine aktif olmaları önemlidir.
 21. KMAO’da çamurla oynamak, mevsimine göre sebze ve meyve yetiştirmek her çocuğun hakkıdır. Plastik çim değil gerçek çim üzerinde oynamanın gerekliliğine inanıyoruz.
 22. KMAO’da görevli her öğretmen öğretmenliğin ders anlatma memurluğu olmadığını bilir. Öğretmen bakıcı veya ders anlatma makinesi değil öğrencinin sosyal ve akademik açıdan destekleyicisi ve öğrenme ortağıdır. Okulumuzda görev yapan her öğretmen çocuklarınızın öğrenme ortağıdır. Öğrenme ortakları beraber plan yapar, beraber çalışır ve beraber değerlendirme yaparlar.
 23. Öğrenme Ortakları [ÖO] değerlendirme sürecinde gelişmeyi esas alırlar. Sonuç değil süreç odaklı çağdaş değerlendirme okulumuzda esastır.
 24. Okul öncesi eğitimin temel amacının çocukları yaşam boyu öğrenme yolculuğu için hazırlamak olduğuna inanıyoruz. Bu amacın gerçekleştirilmesi için öğrencilerin bir bütün olarak gelişiminin esas olması gerektiğini, sosyal, akademik ve duygusal desteğin kritik derecede önemli olduğunu düşünüyoruz.
 25. Erken dönem çocukluk eğitimi veya okul öncesi eğitimin bazıları tarafından ilkokula hazırlık olarak önemsendiğini görüyoruz. Oysa okul öncesi eğitim yalnızca ilkokul için değil çocuğun tüm hayatı boyunca kullanacağı becerilerin ve tutumların kazanıldığı kritik bir dönemdir. KMAO’daki tüm öğretmenler bu önemin farkındadır.
 26. KMAO’daki tüm öğretmenler sanatın ve yaratıcı etkinliğin önemine inanır. Okulun eğitim programında sanatsal etkinliklere ayrı bir önem verilir. Estetik zevkin ve duygunun temellerinin erken dönemlerde atıldığına inanılır.
 27. KMAO’ndaki tüm öğrencilerin müziksel becerilerini geliştirmek okulun esas ilkeleri arasındadır. Tüm öğrencilerin enstrüman odaklı bir müzik eğitiminin temellerini alması önemsenmektedir.
 28. Çocuklar doğaları gereği meraklıdırlar ve çevrelerinde olan bitene ilişkin kuvvetli bir alakaları vardır. Onların bu merak duygusunu öğrenme için önemli bir başlangıç noktası yapmak öğretmenin elindedir. Öğretmenler öğrencilerin merak duygusundan hareketle onların keşfetmeleri, deney yapmaları, yaratmaları için fırsatlar tasarlarlar. KMAO öğretmenleri bu ilkeden hareketle çocukların dünyayı keşfetmeleri için gerekli öğrenme fırsatlarını planlarlar.
 29. KMAO olarak okul öncesi eğitimin yükseköğretimden önemli olduğuna inanırız. Okul öncesi eğitimin bakım evi veya öğrencilerin vakit geçirecekleri bir yer değil anlamlı öğrenme fırsatlarının ve deneylerin gerçekleştiği bir öğrenme ortamı olarak görürüz. Öğrenme Ortaklığı bu nedenle önemli bir kavramdır.
 30. KMAO öğrencilerin psikomotor gelişimleri için gerekli tedbirleri alır ve profesyonel öğretmenler eşliğinde sportif etkinliklere tüm öğrenciler katılır. Sağlıklı yaşamın temellerinin okul öncesinde atıldığına inanırız.
 31. KMAO’da görev yapan tüm öğretmenler etkili bir okul öncesi eğitimin öğrencinin sonraki yıllardaki akademik yaşamı açısından çok önemli olduğunu bilir ve bunun şuuru ile görevini icra eder. Okul öncesi eğitimin verimliliği ile PİSA sınavındaki başarı ve meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi bilir. KMAO’da görev yapan tüm öğretmenler öğrencilerinin geleceğin liderleri olabilmesi için nitelikli öğrenme fırsatlarının ve pozitif sınıf ikliminin önemini bilir.
 32. KMAO’da tüm öğretmenler demokratik sınıf yönetimini bilir ve öğrencilerle birlikte sınıfı yönetirler.
 33. KMAO’da bilgi teknolojileri ve medya okuryazarlığına yönelik faaliyetler eğitim programının doğal bir parçası olarak kabul edilir.
 34. KMAO’da görev yapan tüm öğretmen ve yöneticiler motor becerileri önemini bilir. Bu nedenden dolayı tüm öğretmenler öğrencilerinin doğal oyun arkadaşıdırlar. Okulumuzdaki tüm öğretmenler öğrencilerin oyunlarının doğal bir parçasıdır.
 35. Plastik çimlerde, kapalı mekânlarda, televizyon veya akıllı tahta başında çizgi film izleyerek değil, çimlerde oynayıp, sebze yetiştirip, ağaçlardan meyve toplanan, tavuklar ve oğlaklarla birlikte bir okul öncesi eğitim için Karınca Montessori Anaokulu olarak biz bu ilkelere kayıtsız şartsız uyacağımızı tüm yurttaşlarımıza saygı ile bildiririz.

KMAO ÖĞRETMEN PROFESYONEL GELİŞİM BELGESİ

KMAO olarak okulumuzun gücünü öğretmenlerimizde buluruz. Bir diğer ifade ile okul ancak öğretmeni kadar güçlüdür. Bu bağlamdan hareketle KMAO’da görev yapan öğretmen ve yöneticiler için profesyonel mesleki gelişim belgesi bir yol haritası olmak kaydı ile hazırlanmıştır.

 1. KMAO’da çalışan her öğretmen ve yönetici alanında uzman bir profesyoneldir.
 2. KMAO öğretmenlerin mesleki gelişiminde sürekli eğitim ve yenilenme prensibini kabul etmiştir. Buna göre mesleki gelişim sadece öğretim yılının belirli dönemlerinde değil tüm yıl boyunca sürekli ve devamlı suretle uygulanan normal bir prosedür olarak görülür. Bir diğer ifade ile mesleki gelişim süreklidir.
 3. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile KMAO Akademik Danışmanlık Birimi doğrudan ilgilidir.
 4. KMAO’da görev yapan her öğretmen kendisi için profesyonel mesleki gelişim dosyası tutmak zorundadır.
 5. KMAO öğretmenleri her ders sonunda dersin verimliliği konusunda kısa bir özet yazmalıdır. Dersin gidişatı, elde edilen ürünler, genel disiplin prosedürleri, öğretimsel çeşitlilik gibi konularda süreci değerlendirmeleri profesyonel gelişim için oldukça önem taşımaktadır.
 6. KMAO’da tüm öğretmen ve yöneticiler öğretim yılı boyunca kendilerine verilen profesyonel gelişim materyallerini incelemek ve bu konuları haftalık tartışma toplantılarında gündeme getirmek zorundadır.
 7. KMAO’da tüm öğretmenler işbirliği ve dayanışma ile görev yaparlar.

KMAO PROGRAM VE ÖĞRETİM PERSPEKTİFİ

KMAO çocukların bireysel olarak gelişimlerine en mükemmel bir katkıyı sunmak ve bunu sağlamak amacıyla yüksek nitelikte öğrenme fırsatlarına büyük bir önem ve değer vermektedir. Bu nedenden dolayı KMAO programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan programı esas almakla birlikte mevcut programın ve öğrenme fırsatlarının niteliğinin geliştirilmesi için farklı açılardan zenginleştirilmiştir. Bugünün çocuklarının yarınki dünyamızda ve ülkemizde bizlerin yerini alacak olması ve gün geçtikçe hızla gelişen teknolojinin gerisinde kalmamaları için farklı nitelikte becerileri kazanmaları artık hayati bir ihtiyaçtır. Okul öncesi eğitimde toprağın, çamurun, ağacın ve çimenin olmadığı, çocukların öğretmeni dinlediği, amaçsız bir şekilde oyunlar oynadığı ve ebeveynler işteyken güvenli olarak kalabilecekleri bir yer olarak algılanmamalıdır. Güvenlik her şeyden önce gelmektedir fakat diğer sayılan nedenler çocukları ancak pasifize eden ve onların gelişimine katkı sağlamayan etkenlerdir. Bütün bu unsurlar zaman kaybından başka bir şey değildir. 21.yüzyılın anaokulu bütün bunlardan daha farklı bir yer olmaya mecburdur. Okul programı ile çocuk arasında net, açık ve kesin bir ilişki kurulmalıdır. Bu ilişkide çocuk ne öğreniyor, nasıl öğreniyor ve bunu nasıl uyguluyor sorularına açık ve net cevaplar vermek kritik önem taşımaktadır. KMAO uyguladığı sistemle bütün bu sayılan boyutları kendi programına entegre etmiş durumdadır. Böylece geleceğin demokratik, aktif, üretken, yaratıcı bireylerini yetiştirme konusunda iddiamız güçlü ve yetkindir.

KMAO şu altı noktayı programın esası ve özü olarak kabul etmektedir.

 1. Okul öncesi eğitimde pozitif ve yüksek nitelikli öğrenme yaşantıları çocukların yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları kazanmaları, sağlık ve iyi oluş düzeylerinin gelişmesi için kuvvetli bir temel işlevi görmektedir.
 2. Okul-Aile-Öğretmen işbirliğinin öğrenci başarısındaki yeri tartışılmaz bir gerçektir.
 3. Her öğrencinin kendine özgü olduğu, öğrenme biçiminin farklı olduğu tüm KMAO öğretmenleri tarafından bir gerçek olarak kabul edilmiştir.
 4. KMAO öğretmenleri her ders için ayrı ve öğrenmeyi destekleyen planlar yaparlar. Böylece öğrenme süreci planlı bir şekilde takip edilebilir.
 5. KMAO’nun temel öğretim yaklaşımı oyun ve araştırmadır. Çocukların doğuştan kâşif olduklarına ve merakın öğrenmeyi ateşleyen temel etken olduğuna inanıyoruz.
 6. Bilginin gücüne inanan, beceri sahibi ve eleştirel düşünen öğretmenler öğrenme sürecinin esasıdır.

KMAO PEDAGOJİK PERSPEKTİFE İLİŞKİN İLKELERİMİZ

  1. Duyarlı ve Pozitif Öğretmen-Öğrenci Etkileşiminin Hayati Olduğuna İnanıyoruz

Çocuk gelişimi ve öğrenmeye ilişkin yapılan araştırmalara göre öğretmen ve öğrenci arasındaki pozitif etkileşim öğrenmeyi geliştiren en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Her öğrencinin değerli, eşsiz ve biricik olduğuna inanan öğretmenler çocuklarda benlik algısını geliştirmekte, iyi oluş düzeyini yükseltmektedir. Bu durum doğal olarak öğrencinin öğrenme sürecine daha fazla ve yoğun olarak kenetlenmesine neden olmaktadır. Böylelikle öğrenme süreci zenginleşmekte ve öğrenci için doyum sağlayan bir eğlenceye dönüşmektedir. Bu süreci deneyimleyen çocuklar daha girişken, düşüncelerini açıklayabilen, cesur ve öğrenme sürecinde daha rahattırlar.

  1. Öğrenmenin Keşif, Araştırma ve Oyun İle Gerçekleşeceğine İnanıyoruz

Oyun çocuğun hayatında önemli yer tutan ve belki de onun en önemli işi olarak nitelendirilebilecek bir faaliyettir. Batılı bir pedagogun ifadesi ile “Oyun çocuğun işi ve mesleğidir”. Bununla birlikte oyunu bu şekilde değil de genelde çocukların eğlencesi gözü ile bakılır ve oyun üzerine dikkatlice düşünülmez. Oysa oyun ile çocuklar geleceğin dünyasına hazırlanmakta, karmaşık becerileri oyun ile tecrübe etmektedirler. KMAO Oyun .tabanlı öğrenmeyi temel pedagojik yaklaşım olarak kabul etmiştir. Okuldaki tüm öğretimsel faaliyetlerin temeli oyuna dayalıdır ve okulda görev yapan öğretmenlerimizin tamamı oyun tabanlı öğrenme ilkelerinde uzmandırlar.

  1. Öğrenme Ortağı Öğretmen Düşüncesine İnanıyoruz

Öğretmenlikle ilgili klasik algıya karşıyız. Öğretmen bilen değil artık öğrenme sürecinde öğrenci ile ortaktır. Öğrenci ve öğretmen beraber öğrenecekler ve öğrenme sürecinde birbirlerine arkadaşlık edeceklerdir.

  1. Çevrenin Üçüncü Öğretmen Olduğuna İnanıyoruz

Çocuğun hayatında ebeveyn ilk öğretmendir. Çocuk okula başladığında öğretmeni ile tanışır. Bu formal ortamda öğretmen ebeveynden farklıdır. Çocuğun hayatındaki üçüncü öğretmen ise çevredir. Çevre olarak okul ortamının çocuğu rahatlatan ona huzur veren bir atmosfer olması en fazla üzerinde durduğumuz bir konudur.

  1. Veriye Dayalı Gelişime İnanıyoruz

Okulumuzdaki her çocuğumuzun gelişiminin kendine özgü olduğuna inanıyoruz bu nedenle öğretimde bireyselleşemeye odaklanıyoruz. Öğretmenler çocukların gelişim sürecini yakından izleyecek ve edindikleri bilgi, beceri ve tutumları dikkatli bir şekilde takip edip raporlaştıracaklardır.

  1. Öğretimde Eleştirel Tutum ve İşbirlikli Profesyonel Gelişmenin Hayati Olduğuna İnanıyoruz

KMAO öğretmenleri olarak her ders sürecinin sonunda o dersin kapsamlı bir değerlendirmesinin mutlaka yapılması gerektiğine inanıyoruz. Öğretmenle her konunun sonunda grup olarak konu ile ilgili değerlendirmelerini birbirleri ile paylaşırlar, böylece mesleki açıdan gelişim sağlandığı gibi daha etkin ve verimli bir öğrenme ortamının temelleri atılır.